Aspen Bibliography

Plant production of transgenic Eucalyptus camaldulensis carrying the Populus tremuloides cinnamate 4-hydroxylase gene

Zenn Zong Chen
Shu Hwa Chang
Cheng Kuen Ho
Yi Chiann Chen
Jia Bin Tsai
V.L. Chiang
Z.Z. Chen
S.H. Chang
C.K. Ho
Y.C. Chen
J.B. Tsai

Abstract